Aptomat MCB Schneider

Contactor Acti9 iCT

MBC Acti9 iK60N Schneider

 • Aptomat Schneider A9K27106

  MCB Schneider Acti 9 - ik60N Aptomat Schneider iK60N A9K27106 MCB 1P 6A 6kA  Aptomat MCB  - Acti9  iK60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9K27110

  MCB Schneider Acti 9 - ik60N Aptomat Schneider iK60N A9K27110 MCB 1P 10A 6kA  Aptomat MCB  - Acti9  iK60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9K27116

  MCB Schneider Acti 9 - ik60N Aptomat Schneider iK60N A9K27116 MCB 1P 16A 6kA  Aptomat MCB  - Acti9  iK60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9K27120

  MCB Schneider Acti 9 - ik60N Aptomat iK60N A9K27120 MCB 1P 20A 6kA  Aptomat MCB  - Acti9  iK60N MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9K24163

  MCB Schneider Acti 9 - ik60N Aptomat Schneider iK60N A9K24163 MCB 1P 63A 6kA  Aptomat MCB  - Acti9  iK60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9K27206

  MCB Schneider Acti 9 - ik60N Aptomat Schneider iK60N A9K27206 MCB 2P 6A 6kA  Aptomat MCB  - Acti9  iK60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9K27210

  MCB Acti 9 - ik60N iK60N A9K27210 MCB 2P 10A 6kA  Aptomat MCB  - Acti9  iK60N MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9K27216

  MCB Schneider Acti 9 - ik60N Aptomat Schneider iK60N A9K27206 MCB 2P 6A 6kA  Aptomat MCB  - Acti9  iK60N MCB…

MCB Acti9 iC120H Schneider

 • Aptomat Schneider A9N18480

  Aptomat Schneider 4P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model :  A9N18480 - Aptomat Schneider C120H 4P 100A 15kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18479

  Aptomat Schneider 4P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model : A9N18479 - Aptomat Schneider C120H 4P 80A 15kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18478

  Aptomat Schneider 4P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model : A9N18478 - Aptomat Schneider C120H 4P 63A 15kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18470

  Aptomat Schneider 3P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model : A9N18470 - Aptomat Schneider C120H 3P 125A 15kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18469

  Aptomat Schneider 3P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model : A9N18469 - Aptomat Schneider C120H 3P 100A 15kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18468

  Aptomat Schneider 3P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model : A9N18468 - Aptomat Schneider C120H 3P 80A 15kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18467

  Aptomat Schneider 3P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model : A9N18467 - Aptomat Schneider C120H 3P 63A 15kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18459

  Aptomat Schneider 2P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model : A9N18459 - Aptomat Schneider C120H 2P 125A 15kA 415V  MCB 1P,…

MCB Acti9 iC120N Schneider

 • Aptomat Schneider A9N18376

  Aptomat Schneider 4P 10kA - Acti9 C120N  - Acti9 C120N Model :  A9N18376 - Aptomat Schneider C120N 4P 125A C 10kA 415V  MCB…
 • Aptomat Schneider A9N18374

  Aptomat Schneider 4P 10kA - Acti9 C120N  - Acti9 C120N Model :  A9N18374 - Aptomat Schneider C120N 4P 100A C 10kA 415V  MCB…
 • Aptomat Schneider A9N18372

  Aptomat Schneider 4P 10kA - Acti9 C120N  - Acti9 C120N Model :  A9N18372 - Aptomat Schneider C120N 4P 80A 10kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18371

  Aptomat Schneider 4P 10kA - Acti9 C120N  - Acti9 C120N Model :  A9N18371 - Aptomat Schneider C120N 4P 63A 10kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18369

  Aptomat Schneider 3P 10kA - Acti9 C120N  - Acti9 C120N Model :  A9N18369 - Aptomat Schneider C120N 3P 125A 10kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18367

  Aptomat Schneider 3P 10kA - Acti9 C120N  - Acti9 C120N Model :  A9N18367 - Aptomat Schneider C120N 3P 100A 10kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18365

  Aptomat Schneider 3P 10kA - Acti9 C120N  - Acti9 C120N Model :  A9N18365 - Aptomat Schneider C120N 3P 80A 10kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9N18364

  Aptomat Schneider 3P 10kA - Acti9 C120N  - Acti9 C120N Model :  A9N18364 - Aptomat Schneider C120N 3P 63A 10kA 415V  MCB 1P,…

MCB Acti9 iC60H Schneider

 • Aptomat Schneider A9N18481

  Aptomat Schneider 4P 15kA - Acti9 C120H  - Acti9 C120H Model :  A9N18481 - Aptomat Schneider C120H 4P 125A 15kA 415V  MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9F84101

  Aptomat Schneider 1P - Acti9 iC60H Model : A9F84101 - Aptomat Schneider Acti9 iC60H 1A, 1P, 10KA, 230V MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F84102

  Aptomat Schneider 1P - Acti9 iC60H Model : A9F84102 - Aptomat Schneider Acti9 iC60H 2A, 1P, 10KA, 230V MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F84103

  Aptomat Schneider 1P - Acti9 iC60H Model : A9F84103 - Aptomat Schneider Acti9 iC60H 3A, 1P, 10KA, 230V MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F84104

  Aptomat Schneider 1P - Acti9 iC60H Model : A9F84104 - Aptomat Schneider Acti9 iC60H 4A, 1P, 10KA, 230V MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F84201

  Aptomat Schneider 2P - Acti9 iC60H Model : A9F84201 - Aptomat Schneider Acti9 iC60H 1A, 2P, 10KA, 230V MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F84202

  Aptomat Schneider 2P - Acti9 iC60H Model : A9F84202 - Aptomat Schneider Acti9 iC60H 2A, 2P, 10KA, 230V MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F84203

  Aptomat Schneider 2P - Acti9 iC60H Model : A9F84202 - Aptomat Schneider Acti9 iC60H 2A, 2P, 10KA, 230V MCB 1P, 2P, 3P,…

MCB Acti9 iC60H-DC Schneider

 • Aptomat Schneider A9N61500

  MCB C60H-DC 250Vdc 0.5A 1P C Model : A9N61500 - Aptomat một chiều Schneider C60H-DC 0.5A, 1P, 24-250VDC Aptomat một chiều Schneider…
 • Aptomat Schneider A9N61501

  MCB C60H-DC 250Vdc 1A 1P C Model : A9N61501 - Aptomat một chiều Schneider C60H-DC 1A, 1P, 24-250VDC Aptomat một chiều Schneider…
 • Aptomat Schneider A9N61502

  MCB C60H-DC 250Vdc 2A 1P C Model : A9N61502 - Aptomat một chiều Schneider C60H-DC 2A, 1P, 24-250VDC Aptomat một chiều Schneider…
 • Aptomat Schneider A9N61503

  MCB C60H-DC 250Vdc 3A 1P C Model : A9N61503 - Aptomat một chiều Schneider C60H-DC 3A, 1P, 24-250VDC Aptomat một chiều Schneider…
 • Aptomat Schneider A9N61505

  MCB C60H-DC 250Vdc 3A 1P C Model : A9N61505 - Aptomat một chiều Schneider C60H-DC 3A, 1P, 24-250VDC Aptomat một chiều Schneider…
 • Aptomat Schneider A9N61506

  MCB C60H-DC 250Vdc 3A 1P C Model : A9N61506 - Aptomat một chiều Schneider C60H-DC 3A, 1P, 24-250VDC Aptomat một chiều Schneider…
 • Aptomat Schneider A9N61508

  MCB C60H-DC 250Vdc 3A 1P C Model : A9N61508 - Aptomat một chiều Schneider C60H-DC 3A, 1P, 24-250VDC Aptomat một chiều Schneider…
 • Aptomat Schneider A9N61509

  MCB C60H-DC 250Vdc 3A 1P C Model : A9N61509 - Aptomat một chiều Schneider C60H-DC 3A, 1P, 24-250VDC Aptomat một chiều Schneider…

MCB Acti9 iC60L Schneider

 • Aptomat Schneider A9F94101

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94101 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 1A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F94102

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94102 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 2A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F94103

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94103 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 3A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F94104

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94104 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 4A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F94106

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94106 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 6A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F94110

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94110 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 10A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F94116

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94116 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 16A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F94120

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94120 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 20A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

MCB Acti9 iC60N Schneider

 • Aptomat Schneider A9F74101

  MCB Schneider Acti 9 - iC60N Aptomat Schneider iC60N A9F74101 MCB 1P 1A 6kA Aptomat MCB  - ACTI9  iC60N MCB 1P,…
 • Aptomat Schneider A9F74102

  MCB Schneider Acti 9 - iC60N Aptomat Schneider iC60N A9F74102 MCB 1P 2A 6kA Aptomat MCB  - ACTI9  iC60N MCB 1P, 2P, 3P,…
 • Aptomat Schneider A9F74103

  MCB Schneider Acti 9 - iC60N Aptomat Schneider iC60N A9F74103 MCB 1P 3A 6kA Aptomat MCB  - ACTI9  iC60N MCB 1P, 2P,…
 • Aptomat Schneider A9F74104

  MCB Schneider Acti 9 - iC60N Aptomat Schneider iC60N A9F74104 MCB 1P 4A 6kA Aptomat MCB  - ACTI9  iC60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9F74106

  MCB Schneider Acti 9 - iC60N Aptomat Schneider iC60N A9F74106 MCB 1P 6A 6kA Aptomat MCB  - ACTI9  iC60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9F74110

  MCB Schneider Acti 9 - iC60N Aptomat Schneider iC60N A9F74106 MCB 1P 6A 6kA Aptomat MCB  - ACTI9  iC60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9F74116

  MCB Schneider Acti 9 - iC60N Aptomat Schneider iC60N A9F74116 MCB 1P 16A 6kA Aptomat MCB  - ACTI9  iC60N MCB…
 • Aptomat Schneider A9F74120

  MCB Schneider Acti 9 - iC60N Aptomat Schneider iC60N A9F74120 MCB 1P 20A 6kA Aptomat MCB  - ACTI9  iC60N MCB…

MCB Easy9 Schneider

Phụ kiện Acti9

Vigi module MCB iC60

Hỗ trợ

Chọn kênh để liên hệ với chúng tôi

Đăng nhập