Thiết bị đo lường Mitex

Biến dòng hạ thế hình chữ nhật - CCX 0.5 - kiểu BD03

Biến dòng hạ thế hình xuyến tròn - CCX 0.5 - kiểu BD01

 • Biến dòng Mitex 6300/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT6300/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…
 • Biến dòng Mitex 6000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT6000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…
 • Biến dòng Mitex 5000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT5000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…
 • Biến dòng Mitex 4000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT4000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…
 • Biến dòng Mitex 3000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT3000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…
 • Biến dòng Mitex 2000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT2000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…
 • Biến dòng Mitex 1600/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT1600/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…
 • Biến dòng Mitex 1500/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT1500/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

Biến dòng hạ thế hình xuyến tròn - CCX 1 - kiểu BD02

Đăng nhập