MCCB Compact NS

MCCB Compact NS fixed H Drawout electrical

 • Aptomat MCCB 1600A 4P NS160H4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 4P Schneider NS160H4DE2 ● Mã hàng: NS160H4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1600A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1250A 4P NS125H4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 4P Schneider NS125H4DE2 ● Mã hàng: NS125H4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức:1250A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1000A 4P NS100H4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 4P Schneider NS100H4DE2 ● Mã hàng: NS100H4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 800A 4P NS080H4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 800A 4P Schneider NS080H4DE2 ● Mã hàng: NS080H4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 800A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 630b 4P NS06bH4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 630b 4P Schneider NS06bH4DE2 ● Mã hàng: NS06bH4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 630b ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1600A 3P NS160H3DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 3P Schneider NS160H3DE2 ● Mã hàng: NS160H3DE2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1600A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1250A 3P NS125H3DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 3P Schneider NS125H3DE2 ● Mã hàng: NS125H3DE2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1000A 3P NS100H3DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 3P Schneider NS100H3DE2 ● Mã hàng: NS100H3DE2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt ngắn…

MCCB Compact NS fixed H Drawout manually

 • Aptomat MCCB 1600A 4P NS160H4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 4P Schneider NS160H4DM2 ● Mã hàng: NS160H4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1250A 4P NS125H4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 4P Schneider NS125H4DM2 ● Mã hàng: NS125H4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1000A 4P NS100H4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 4P Schneider NS100H4DM2 ● Mã hàng: NS100H4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 800A 4P NS080H4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 800A 4P Schneider NS080H4DM2 ● Mã hàng: NS080H4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 800A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 630b 4P NS06bH4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 630b 4P Schneider NS06bH4DM2 ● Mã hàng: NS06bH4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 630b ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1600A 3P NS160H3DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 3P Schneider NS160H3DM2 ● Mã hàng: NS160H3DM2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1600A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1250A 3P NS125H3DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 3P Schneider NS125H3DM2 ● Mã hàng: NS125H3DM2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1000A 3P NS100H3DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 3P Schneider NS100H3DM2 ● Mã hàng: NS100H3DM2 Schneider ● Loại: Drawout - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt ngắn…

MCCB Compact NS fixed H manually

 • Aptomat MCCB 3200A 4P NS320H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 3200A 4P Schneider NS320H4M2 ● Mã hàng: NS320H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 3200A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 2500A 4P NS250H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 2500A 4P Schneider NS250H4M2 ● Mã hàng: NS250H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 2500A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 200A 4P NS200H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 2000A 4P Schneider NS200H4M2 ● Mã hàng: NS200H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 2000A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1600b 4P NS16BH4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600b 4P Schneider NS16BH4M2 ● Mã hàng: NS16BH4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1600b ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1600A 4P NS160H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 4P Schneider NS160H4M2 ● Mã hàng: NS160H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức:1600A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1250A 4P NS125H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 4P Schneider NS125H4M2 ● Mã hàng: NS125H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức:1250A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 1000A 4P NS100H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 4P Schneider NS100H4M2 ● Mã hàng: NS100H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 800a 4P NS080H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 800A 4P  Schneider NS080H4M2 ● Mã hàng: NS080H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 800A ● Dòng cắt…

MCCB Compact NS fixed N Drawout electrical

 • Aptomat MCCB 1600A 4P NS160N4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 4P Schneider NS160N4DE2 ● Mã hàng: NS160N4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1600A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1250A 4P NS125N4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 4P Schneider NS125N4DE2 ● Mã hàng: NS125N4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1000A 4P NS100N4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 4P Schneider NS100N4DE2 ● Mã hàng: NS100N4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 800A 4P NS080N4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 800A 4P Schneider NS080N4DE2 ● Mã hàng: NS080N4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức:800A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 630b 4P NS06bN4DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 630A 4P Schneider NS06bN4DE2 ● Mã hàng: NS06bN4DE2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 630b ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1600A 3P NS160N3DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 3P Schneider NS160N3DE2 ● Mã hàng: NS160N3DE2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1600A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1250A 3P NS125N3DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 3P Schneider NS125N3DE2 ● Mã hàng: NS125N3DE2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1000A 3P NS100N3DE2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 3P Schneider NS100N3DE2 ● Mã hàng: NS100N3DE2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt ngắn…

MCCB Compact NS fixed N Drawout manually

 • Aptomat MCCB 1600A 4P NS160N4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 4P Schneider NS160N4DM2 ● Mã hàng: NS160N4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức:1600A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1250A 4P NS125N4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 4P Schneider NS125N4DM2 ● Mã hàng: NS125N4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1000A 4P NS100N4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 4P Schneider NS100N4DM2 ● Mã hàng: NS100N4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 800A 4P NS080N4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 800A 4P Schneider NS080N4DM2 ● Mã hàng: NS080N4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 800A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 630b 4P NS06bN4DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 630b 4P Schneider NS06bN4DM2 ● Mã hàng: NS06bN4DM2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 630b ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1600A 3P NS160N3DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 3P Schneider NS160N3DM2 ● Mã hàng: NS160N3DM2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1600A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1250A 3P NS125N3DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 3P Schneider NS125N3DM2 ● Mã hàng: NS125N3DM2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt ngắn…
 • Aptomat MCCB 1000A 3P NS100N3DM2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 3P Schneider NS100N3DM2 ● Mã hàng: NS100N3DM2 Schneider ● Loại: Drawout - N type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt ngắn…

MCCB Compact NS fixed N manually

 • Aptomat MCCB 4P 1000A NS100N4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100N4M2 ● Mã hàng: NS100N4M2 Schneider ● Loại: Fixed - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 4P 3200A NS320N4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 4P 3200A Schneider NS320N4M2 ● Mã hàng: NS320N4M2 Schneider ● Loại: Fixed - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 3200A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 4P 2500A NS250N4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 4P 2500A Schneider NS250N4M2 ● Mã hàng: NS250N4M2 Schneider ● Loại: Fixed - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 2500A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 4P 2000A NS200N4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 4P 2000A Schneider NS200N4M2 ● Mã hàng: NS200N4M2 Schneider ● Loại: Fixed - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 2000A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 4P 1600b NS16BN4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 4P 1600b Schneider NS16BN4M2 ● Mã hàng: NS16BN4M2 Schneider ● Loại: Fixed - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1600b ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 4P 1600A NS160N4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160N4M2 ● Mã hàng: NS160N4M2 Schneider ● Loại: Fixed - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1600A ● Dòng cắt…
 • Aptomat MCCB 4P 1250A NS125N4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125N4M2 ● Mã hàng: NS125N4M2 Schneider ● Loại: Fixed - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: Từ 630b đến…
 • Aptomat MCCB 4P 800A NS080N4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 4p 800A Schneider NS080N4M2 ● Mã hàng: NS080N4M2 Schneider ● Loại: Fixed - N type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 800A ● Dòng cắt…

Phụ kiện MCCB Compact NS

Đăng nhập