Biến dòng KDE

Biến dòng KDE đặt hàng

 • Biến dòng vuông KDE100IR-4000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-4000/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-4000/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-5000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-5000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-5000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-4000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-4000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-4000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-3150/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-3150/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-3150/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-2000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-2000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-2000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-3000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-3000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-3000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE100IR-1500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-1500/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-1500/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE100IR-1600/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-1600/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-1600/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

Biến dòng tròn KDE RCT-110-2

Biến dòng tròn KDE RCT-35-2

Biến dòng tròn KDE RCT-58-2

Biến dòng tròn KDE RCT-90-2

Biến dòng tròn KDE35

 • Biến dòng tròn KDE58 1000/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE58, 1000/5A, 5.0VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE58 1000/5-0.5-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE35 250/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE35, 250/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE35 250/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE35 300/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE35, 300/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE35 300/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE58 600/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE58, 600/5A, 5.0VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE58 600/5-0.5-5.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE35 200/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE35, 200/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE35 200/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE35 150/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE35, 150/5A, 1.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE35 150/5-1.0-1.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE35 100/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE35, 100/5A, 1.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE35 100/5-1.0-1.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE35 75/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE35, 75/5A, 1.0VA, Class 3.0 Mã hàng: KDE35 75/5-3.0-1.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…

Biến dòng tròn KDE58

 • Biến dòng tròn KDE58 800/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE58, 800/5A, 5.0VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE58 800/5-0.5-5.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE58 400/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE58, 400/5A, 3.75VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE58 400/5-0.5-3.75 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…
 • Biến dòng tròn KDE58 500/5A

  Biến dòng đo lường tròn KDE58, 500/5A, 5.0VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE58 500/5-0.5-5.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Thiết kế phù…

Biến dòng vuông KDE100IR

 • Biến dòng vuông KDE100IR-4000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-4000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-4000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE100IR-3000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-3000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-3000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE100IR-2500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-2500/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-2500/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE100IR-2000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-2000/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-2000/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

Biến dòng vuông KDE10480

Biến dòng vuông KDE120IR

 • Biến dòng vuông KDE120IR-5000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-5000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-5000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-4000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-4000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-4000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-3150/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-3150/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-3150/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-3000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-3000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-3000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-2500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-2500/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-2500/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE120IR-2000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-2000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-2000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

Biến dòng vuông KDE140100

 • Biến dòng vuông KDE140100 3200/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE140100, 3200/5A, 30VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE140100 3200/5-0.5-30 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp…
 • Biến dòng vuông KDE140100 3000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE140100, 2000/5A, 30VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE140100 3000/5-0.5-30 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp…
 • Biến dòng vuông KDE140110 2500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE140100, 2500/5A, 15VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE140100 2500/5-0.5-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp…
 • Biến dòng vuông KDE140110 2000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE140100, 2000/5A, 15VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE140100 2000/5-0.5-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp…

Biến dòng vuông KDE15050IIR

 • Biến dòng vuông KDE15050IIR-5000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE15050IIR-5000/5A, 30VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE15050IIR-5000/5-0.5/30 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để…
 • Biến dòng vuông KDE15050IIR-4000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE15050IIR-4000/5A, 30VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE15050IIR-4000/5-0.5/30 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để…

Biến dòng vuông KDE2630

 • Biến dòng vuông KDE2630 250/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2630, 250/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE2630 250/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE2630 300/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2630, 300/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE2630 300/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE2630 150/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2630, 150/5A, 1.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE2630 150/5-1.0-1.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE2630 200/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2630, 200/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE2630 200/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE2630 100/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2630, 100/5A, 1.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE2630 100/5-1.0-1.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE2630 75/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2630, 75/5A, 1.0VA, Class 3.0 Mã hàng: KDE2630 75/5-3.0-1.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE2630 50/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2630, 50/5A, 1.0VA, Class 3.0 Mã hàng: KDE2630 50/5-3.0-1.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…

Biến dòng vuông KDE2640

 • Biến dòng vuông KDE2640 600/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2640, 600/5A, 5VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE2640 600/5-0.5-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE2640 400/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2640, 400/5A, 2.5VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE2640 400/5-0.5-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE2640 500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE2640, 500/5A, 5VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE2640 500/5-0.5-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…

Biến dòng vuông KDE30IR

 • Biến dòng vuông KDE30IR-250/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE30IR-250/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE30IR-250/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE30IR-300/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE30IR-300/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE30IR-300/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để…
 • Biến dòng vuông KDE30IR-150/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE30IR-150/5A, 1.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE30IR-150/5-1.0-1.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE30IR-200/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE30IR-200/5A, 2.5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE30IR-200/5-1.0-2.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE30IR-100/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE30IR-100/5A, 1.5VA, Class 3.0 Mã hàng: KDE30IR-100/5-3.0-1.5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để…
 • Biến dòng vuông KDE30IR-75/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE30IR-75/5A, 1.0VA, Class 3.0 Mã hàng: KDE30IR-75/5-3.0-1 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE30IR-50/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE30IR-50/5A, 1.0VA, Class 3.0 Mã hàng: KDE30IR-50/5-3.0-1 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

Biến dòng vuông KDE40IR

 • Biến dòng vuông KDE40IR-600/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE40IR-600/5A, 5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE40IR-600/5-1.0-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE40IR-500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE40IR-500/5A, 5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE40IR-500/5-1.0-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE40IR-400/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE40IR-400/5A, 5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE40IR-400/5-1.0-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

Biến dòng vuông KDE50IR

 • Biến dòng vuông KDE50IR-800/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE50IR-800/5A, 5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE50IR-800/5-1.0-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

Biến dòng vuông KDE60IR

 • Biến dòng vuông KDE60IR-1250/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE60IR-1250/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE60IR-1250/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE60IR-1200/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE60IR-1200/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE60IR-1200/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE60IR-1000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE60IR-1000/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE60IR-1000/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

Biến dòng vuông KDE7440

 • Biến dòng vuông KDE7440 800/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE7440, 800/5A, 5VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE7440 800/5-0.5-5.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…

Biến dòng vuông KDE8030

 • Biến dòng vuông KDE8030 300/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE8030, 300/5A, 5VA, Class 1 Mã hàng: KDE8030 300/5-1.0-5.0  ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE8030 250/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE8030, 250/5A, 5VA, Class 1 Mã hàng: KDE8030 250/5-1.0-5.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE8030 200/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE8030, 200/5A, 5VA, Class 1 Mã hàng: KDE8030 200/5-1.0-5.0  ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE8030 150/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE8030, 150/5A, 5VA, Class 1 Mã hàng: KDE8030 150/5-1.0-5.0 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE8030 100/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE8030, 100/5A, 5VA, Class 1 Mã hàng: KDE8030 100/5-1.0-5.0  ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù…
 • Biến dòng vuông KDE8030 75/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE8030, 75/5A, 5VA, Class 1 Mã hàng: KDE8030 75/5-1.0-5.0 (W=2) ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế…
 • Biến dòng vuông KDE8030 50/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE8030, 50/5A, 5VA, Class 1 Mã hàng: KDE8030 50/5-1.0-5.0 (W=2) ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế…

Biến dòng vuông KDE80IR

 • Biến dòng vuông KDE80IR-1600/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE80IR-1600/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE80IR-1600/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE80IR-1500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE80IR-1500/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE80IR-1500/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE80IR-1250/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE80IR-1250/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE80IR-1250/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE80IR-1200/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE80IR-1200/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE80IR-1200/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…
 • Biến dòng vuông KDE80IR-1000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE80IR-1000/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE80IR-1000/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

Biến dòng vuông KDE8660

Đăng nhập